Tratado Avot (Mishná)/I

Wikisource, a biblioteca livre
< Tratado Avot (Mishná)
Saltar para a navegação Saltar para a pesquisa

Mishná 1[editar]

משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע ויהושע לזקנים וזקנים לנביאים ונביאים מסרוה לאנשי כנסת הגדולה והן אמרו שלושה דברים היו מתונים בדין והעמידו תלמידים הרבה ועשו סייג לתורה

1.Moshê recebeu a Torá no Sinai e a entregou para Yehoshua. E Yehoshua [entregou] para os anciões e os anciões para os profetas.E os profetas a entregaram para os homens da Grande Assembléia.

Eles disseram três palavras: sede ponderados no julgamento, levantai muitos díscipulos e façais uma cerca em torno da Torá .

Mishná 2[editar]

שמעון הצדיק היה משיירי אנשי כנסת הגדולה הוא היה אומר על שלושה דברים העולם עומד על התורה ועל העבודה ועל גמילות החסדים

2.Shimon, o justo, foi um dos últimos sobreviventes da Grande Assembléia. Ele disse: sobre três palavras o universo é sustentado - sobre a Torá, sobre o serviço [sagrado] e sobre os atos piedosos.

Mishná 3[editar]

אנטיגנוס איש סוכו קיבל משמעון הצדיק הוא היה אומר אל תהיו כעבדים המשמשין את הרב על מנת לקבל פרס אלא הוו כעבדים המשמשין את הרב על מנת שלא לקבל פרס ויהא מורא שמים עליכם

3.Antígonos, homem de Sôkô recebeu [a Torá] de Shimon, o justo. Ele costumava dizer: não sejais escravos que servem ao seu senhor para receber pagamento, mas sejais escravos que servem ao seu senhor sem esperar receber pagamento. E estará o temor dos céus sobre vós.

Mishná 4[editar]

יוסי בן יועזר איש צרידה ויוסי בן יוחנן איש ירושלים קבלו מהם יוסי בן יועזר איש צרידה אומר יהי ביתך בית ועד לחכמים והוי מתאבק בעפר רגליהם והוי שותה בצמא את דבריהם

4.Yosi, filho de Yoezer, homem de Tsreidá e Yosi, filho de Yokhanan, homem de Yirushalaim receberam [a Torá] deles. Yosi, filho de Yoezer, homem de Tsreidá disse: Seja vossa casa um local de reunião de sábios. E assentai-vos aos seus pés, bebendo sedentos as suas palavras.

Mishná 5[editar]

יוסי בן יוחנן איש ירושלים אומר יהי ביתך פתוח לרוחה ויהיו עניים בני ביתך ואל תרבה שיחה עם האישה באשתו אמרו קל וחומר באשת חברו מכאן אמרו חכמים כל המרבה שיחה עם האישה גורם רעה לעצמו ובוטל מדברי תורה וסופו יורש גיהינם

5.Yosi, filho de Yokhanan, homem de Yirushalaim disse: Esteja vossa casa amplamente aberta, sejam os pobres filhos de vossa casa e não fales demais com a [vossa] mulher. Se isto é dito sobre a própria mulher,quanto mais sobre a mulher do companheiro ! Consequentemente os sábios disseram: Todo o tempo que o homem fala com mulher, ele traz o mal sobre si e negligencia as palavras da Torá e no fim herdará o Vale de Hinnom.

Mishná 6[editar]

יהושע בן פרחיה וניתאי הארבלי קיבלו מהם יהושע בן פרחיה אומר עשה לך רב וקנה לך חבר והוי דן את כל האדם לכף זכות

6.Yehoshua, filho de Perakhyah e Nitai, o arbelita receberam [a Torá] deles. Yehoshua, filho de Perakhyah disse: Constitui para ti um mestre, compre para ti um amigo e julgue a todo homem favoravelmente.

Mishná 7[editar]

ניתאי הארבלי אומר הרחק משכן רע ואל תתחבר לרשע ואל תתייאש מן הפורענות

7.Nitai, o arbelita disse: Afasta-te do vizinho mal e não te associes com o malvado. E não te desesperes de sua punição.

Mishná 8[editar]

יהודה בן טבאי ושמעון בן שטח קיבלו מהם יהודה בן טבאי אומר אל תעש עצמך כעורכי הדיינים וכשיהיו בעלי הדין עומדין לפניך יהיו בעיניך כרשעים וכשנפטרים מלפניך יהיו בעיניך כזכאים שקיבלו עליהן את הדין

8.Yehudah, filho de Tabbay e Shimon filho de Shetakh receberam [a Torá] deles. Yehudah , filho de Tabbay disse : Não atue como conselheiro entre juízes. Quando as partes de um juízo estão diante de ti considera-os culpados, e quando sairem de sua presença considera-os como inocentes se aceitaram o julgamento.

Mishná 9[editar]

שמעון בן שטח אומר הוי מרבה לחקור את העדים והוי זהיר בדבריך שמא מתוכן ילמדו לשקר

9.Shimon, filho de Shetakh, disse: Examina cuidadosamente as testemunhas e acautela-te em tuas palavras para que não encontrem nelas motivo para mentir .

Mishná 10[editar]

שמעיה ואבטליון קיבלו מהם שמעיה אומר אהוב את המלאכה ושנוא את הרבנות ואל תתוודע לרשות

10.Shemayah e Avtalion receberam [a Torá] deles .Shemayah disse: Amai ao trabalho, aborrecei ao rabinato e não tenhais pretensão de autoridade.

Mishná 11[editar]

אבטליון אומר חכמים היזהרו בדבריכם שמא תחובו חובת גלות ותגלו למקום המים הרעים וישתו התלמידים הבאים אחריכם וימותו ונמצא שם שמים מתחלל

11.Avtalion disse: Sábios, sejam cuidadosos em vossas palavras para que não arrisqueis ser deportados para um lugar onde as águas sejam impuras e aconteça que os díscipulos que vos seguirem bebam e morram, sendo o Nome dos céus seja profanado.

Mishná 12[editar]

הלל ושמאי קיבלו מהם הלל אומר הוי כתלמידיו של אהרן אוהב שלום ורודף שלום אוהב את הבריות ומקרבן לתורה

12.Hillel e Shammai receberam [a Torá] deles. Hillel disse: Sejais como díscipulos de 'Aharon que amavam a paz e buscavam a paz, amando as criaturas e as trazendo para a Torá.

Mishná 13[editar]

הוא היה אומר נגד שמא אבד שמא דילא מוסיף יסוף ודילא יליף קטלא חייב ודישתמש בתגא חלף

13.Ele também disse: Aquele que engrandece seu nome perde seu nome. Aquele que não aumenta seu conhecimento , diminui. Aquele que não aprende perde a sua vida. E aquele que faz uso indigno da coroa passará.

Mishná 14[editar]

הוא היה אומר אם אין אני לי מי לי וכשאני לעצמי מה אני ואם לא עכשיו אימתי

14.Ele também disse: Se não eu por mim, quem por mim ? Se eu for só por mim, quem sou eu ? Se não for agora, quando ?

Mishná 15[editar]

שמאי אומר עשה תורתך קבע אמור מעט ועשה הרבה והוי מקביל את כל האדם בסבר פנים יפות

15.Shammai disse: Faz do estudo da Torá um hábito constante, fale pouco, faça muito e receba a todo homem com vossas faces sorridentes.

Mishná 16[editar]

רבן גמליאל אומר עשה לך רב והסתלק מן הספק ואל תרבה לעשר אומדות

16.Raban Gamliel costumava dizer: Faça para ti um mestre e saia da dúvida. E não acrescente dízimos por estimação.

Mishná 17[editar]

שמעון בנו אומר כל ימי גדלתי בין החכמים ולא מצאתי לגוף טוב אלא שתיקה ולא המדרש הוא העיקר אלא המעשה וכל המרבה דברים מביא חטא

17. Shimmon, seu filho dizia: Todos meus dias cresci entre os sábios e não achei nada melhor para o corpo do que o silêncio. O principal não é o estudo mas o fazer. E todo aquele que multiplica suas palavras traz o erro.

Mishná 18[editar]

רבן שמעון בן גמליאל אומר על שלושה דברים העולם קיים על הדין ועל האמת ועל השלום

18.Raban Shimmon ben Gamliel dizia: Sobre três palavras o universo existe: sobre o julgamento, sobre a verdade e sobre a paz.